Kontrollplan


Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.


Vad är det du skall bygga

Hus, Garage m.m.


Vad behöver kontrolleras

Grund, Stomme, Takstolar m.m.


Vem skall kontrollera                   

Entreprenören, fristående sakkunnig


Hur skall kontrollen ske.               

Visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning


Vad kontrollerar man emot           

Bygglovsritning, fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan.

Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan.


När byggnationen är klar ska du ansöka om slutbesked genom att lämna in den verifierade (ifyllda) kontrollplanen tillsammans med de handlingar som ska lämnas in enligt startbeskedet.


Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov.


Exempel på enkla byggprojekt


  • Ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan,
  • Kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger med mera.
  • Ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak.
  • Byte av färg eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende.
  • Skyltar.
  • Rivning av mindre byggnader.


Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs.

Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp,

ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.


Läs mer på Boverkets hemsida